آموزش طراحی پرایمر و پروب

بدون امتیاز 0 رای
997,000 تومان
پرایمر یک اولیگونوکلئوتید مصنوعی کوتاه است که در بسیاری از تکنیک های مولکولی از PCR تا تعیین توالی DNA استفاده می شود.
در پایان این دوره انتظار میرود دانشجویان بتوانند برای تحقیقات خود پرایمرهای مناسبی طراحی کنند.

 

997,000 تومان