سروش ستاره

سروش ستاره

عضو مدرسین کمپ بیوانفورماتیک

درباره استاد:

دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی دانشگاه تهران

ماموریت و بیوگرافی

پژوهشگر بیوانفورماتیک و عضو تیم پروژه ی کمپ بیوانفورماتیک