لیلا نظام آبادی فراهانی

لیلا نظام آبادی فراهانی

عضو مدرسین کمپ بیوانفورماتیک

درباره استاد:

دکترای آمار زیستی و تحلیل گر داده های مطالعات پزشکی و بیوانفورماتیکی 

ماموریت و بیوگرافی

محقق، پژوهشگر و مدرس دانشگاه در حوزه مطالعات زیستی